• Translate

Kontrol af patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom 

Patient-gruppe 

 • Tidligere AMI, Angina pectoris, tidligere CABG eller PCI. 
 • ICPC koder 
 • K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris 
 • K75 Akut myokardieinfarkt 
 • K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris 

  

Patienternes baggrund 

 • AMI-patienter har formodentlig gennemgået hjerterehabiliteringsforløb organiseret fra sygehuset efter indlægelse med følgende indhold: 
 • Samtaler og opfølgning ved sygeplejerske, diætist og læge med gennemgang af sygdom og risikofaktorer, medicin, rygning, kost og motion. Varighed 5 – 6 uger. 
 • Fysisk træning 6 – 12 uger. 
 • Opfølgende tlf. konsultation ved sygeplejerske efter 4-5 mdr.  

  

Angina pectoris 

 • Angina pectoris patienten vurderes hos privat praktiserende kardiolog eller Kardiologisk Ambulatorium mhp. diagnosen og evt. invasiv undersøgelse og behandling. 
 • Patienten vil være sat i medicinsk behandling.   

  

Formål med kontroller i almen praksis 

 • Forebygge, opspore og behandle komplikationer, især iskæmiske symptomer og hjerteinsufficiens. 

  

Kontrolhyppighed i almen praksis 

 • AMI patienter: 
 • 3, 6 og 12 mdr. efter AMI, hvis kontroller ikke foretaget på sygehus 
 • herefter årligt, hvis pt ikke følges på sygehuset (f.ex. ICD-ptt. eller ptt. med svær hjerteinsufficiens) 
 • Angina patienter afsluttet fra cardiolog: 
 • 3, 6, 12 mdr. og herefter årligt 

  

Hvem udfører kontroller 

 • Læge ser patienten ved de første kontroller 
 • Når patienten er stabil kan der udføres kontrol ved sygeplejeske.   

  

Indhold af kontroller 

 • Prøvetagning en uge før kontrol: EKG, Na, K, creatinin, lipider, ALAT, BS, BT, evt Hjemme-BT, vægt og taljemål. 

  

Klinisk kontrol 

Anamnese 

 • Anfald med brystsmerter eller åndenød, svimmelhed. 
 • Hvor meget skal der til at udløse anfaldene? 
 • Er det bestemte situationer? 
 • Har patienten prøvet nitroglycerin før disse anstrengelser? 
 • Hvis ikke skal patienten prøve dette – tag nitroglycerin 15-30 minutter før anstrengelsen. 
 • Måske bør patienten afstå fra disse anstrengelser, hvis det er tunge opgaver.   
 • Ved anfald i hvile eller ved meget små anstrengelser skal læge kontaktes akut mhp. behandling eller videre udredning. 
 • Mistanke om AKS (akut koronar syndrom) ved hvilesymptomer indikerer akut indlæggelse. 

Nitroglycerin –behov 

 • Nitrolingual spray er at fortrække pga. bedre holdbarhed. Ved dagligt nitroglycerin-forbrug overvejes langtidsvirkende nitrater. 
 • Nitroglycerin-teknik 
 • Ved angina pectoris  
 • Sæt dig ned 
 • Tag nitroglycerin  
 • Se på klokken  
 • Ved manglende effekt efter 15 minutter tag nitroglycerin igen 
 • Ved manglende effekt efter yderligere 15 minutter tag nitroglycering igen og ring 112 
 • Tag nitroglycerin hver 15. minut indtil ambulancen er der 
 • Ved svimmelhed tag ikke mere nitroglycerin før svimmelheden ophører 
 • Ved hovedpine tag 2 Panodil  

Funktionsniveau 

 • Prøv at få et fast mål – ex. Kan gå fra hjemmet til …. uden hvilepauser el. lign. 
 • Nedskrives mhp. at vurdere om funktionsniveauet falder. 

Rygning 

 • Hvis patienten ryger anbefales rygestop på det kraftigste. 
 • Tilbyd rygestop samtale, støtte samt medicin behandling med nikotin, Zyban eller Champix. 

Motion 

 • Minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet samt konditionsgivende træning minimum 2 gange ugentlig anbefales. 
 • Træffe aftaler vedrørende træning i motionscenter, fysioterapeut eller holdtræning i kommunalt center. 

Kost 

 • Hjertevenlig kost, kolesterolsænkende evt. vægtreducerende. 
 • Diætist? 

Arbejde 

 • Hvordan går det? 

Psykiske følgevirkninger 

 • Depressive symptomer. Angst. Screening for angst og depression. 
 • Udspørge om symptomer 
 • Tristhed 
 • Nedsat lyst eller interesse 
 • Nedsat energi eller øget trætbarhed 
 • Nedsat selvtillid og selvfølelse 
 • Selvbebrejdelser eller skyldsfølelese 
 • Tanker om død og selvmord 
 • Tænke- eller koncentrationsforstyrrelser 
 • Agitation eller hæmning 
 • Søvnforstyrrelser 
 • Vægtændring 
 • Anfald med dødsangst 
 • Social isolering 

Sexuelt samliv 

 • Hjertebelastningen ved seksuel aktivitet er beskeden. 
 • Er samlivet genoptaget? 
 • Er der nedsat lyst? 
 • Rejsningsproblemer? 
 • PDE-5 hæmmere 
 • PDE-5-hæmmere (ex. Viagra) må ikke bruges sammen med nitrater. 
 • Ved brystsmerter efter brug af PDE-5-hæmmer må ikke bruges nitroglycerin. Kald 112. 

Patientens mål 

 • Kan du det du vil? 
 • Er du tilfreds med din tilstand?   

  

Klinisk undersøgelse 

 • Vægt, højde, og BMI samt taljemålet 
 • Blodtryk og puls 
 • Stet. c et p 

  

Medicin 

 • Compliance og bivirkninger 
 • Forståelse af hvorfor medicin er vigtig og hvad den gavner for 
 • Gennemgang af medicin evt. ændringer   
 • Stabil angina pectoris behandles medikamentelt (om muligt) 
 • Magnyl 
 • Acetylsalicylsyre (ASA) 75 mg eller 100 mg livslangt. Ved ASA-allergi eller betydelige gastrointestinale symptomer kan ændres til Plavix (giver ret til tilskud). 
 • Betablokker 
 • Ukompliceret AMI (god venstre ventrikelfunktion, ingen angina, normalt arbejds-ekg ved udskrivelse, 1. gangsinfarkt). 
 • Der kan forsøges aftrapning efter 2 år – alle andre livslangt i højeste tolerable dosis. 
 • Obs: Undgå bradykardi. 
 • ACE-hæmmer 
 • Ved inkompensation eller EF<45%. 
 • Ved diabetes, hypertension, perifer arteriel sygdom. 
 • Statin 
 • Igangsættes ved total-cholesterol >3,5 mmol/l. 
 • Mål: Total-cholesterol <4,5mmol/l og LDL <2,5 mmol/l. 
 • Calciumantagonister 
 • Diltiazem og Verapamil til angina pectoris hos patienter uden hjerteinsufficiens ved kontraindikationer mod beta-blokker eller bivirkning ved beta-blokker. 
 • Nitrater med langtidsvirkning 
 • Ved angina pectoris med daglig brug af nitroglycerin 

   

Handlingsplan 

 • Hvad er vigtigt hos denne patient? 
 • Hvad er specielt i fokus hos denne patient indtil næste kontrol? 
 • Målsætninger indtil næste kontrol. 

Lukket for kommentarer.