• Translate

Kontrol af patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom

Patient-gruppe

 • Tidligere AMI, Angina pectoris, tidligere CABG eller PCI.
 • ICPC koder
  • K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris
  • K75 Akut myokardieinfarkt
  • K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris

 

Patienternes baggrund

 • AMI-patienter har formodentlig gennemgået hjerterehabiliteringsforløb organiseret fra sygehuset efter indlægelse med følgende indhold:
  • Samtaler og opfølgning ved sygeplejerske, diætist og læge med gennemgang af sygdom og risikofaktorer, medicin, rygning, kost og motion. Varighed 5 – 6 uger.
  • Fysisk træning 6 – 12 uger.
  • Opfølgende tlf. konsultation ved sygeplejerske efter 4-5 mdr.

 

Angina pectoris

 • Angina pectoris patienten vurderes hos privat praktiserende kardiolog eller Kardiologisk Ambulatorium mhp. diagnosen og evt. invasiv undersøgelse og behandling.
 • Patienten vil være sat i medicinsk behandling.

 

Formål med kontroller i almen praksis

 • Forebygge, opspore og behandle komplikationer, især iskæmiske symptomer og hjerteinsufficiens.

 

Kontrolhyppighed i almen praksis

 • AMI patienter:
  • 3, 6 og 12 mdr. efter AMI, hvis kontroller ikke foretaget på sygehus
  • herefter årligt, hvis pt ikke følges på sygehuset (f.ex. ICD-ptt. eller ptt. med svær hjerteinsufficiens)
 • Angina patienter afsluttet fra cardiolog:
  • 3, 6, 12 mdr. og herefter årligt

 

Hvem udfører kontroller

 • Læge ser patienten ved de første kontroller
 • Når patienten er stabil kan der udføres kontrol ved sygeplejeske.

 

Indhold af kontroller

 • Prøvetagning en uge før kontrol: EKG, Na, K, creatinin, lipider, ALAT, BS, BT, evt Hjemme-BT, vægt og taljemål.

 

Klinisk kontrol

Anamnese

 • Anfald med brystsmerter eller åndenød, svimmelhed.
 • Hvor meget skal der til at udløse anfaldene?
 • Er det bestemte situationer?
 • Har patienten prøvet nitroglycerin før disse anstrengelser?
  • Hvis ikke skal patienten prøve dette – tag nitroglycerin 15-30 minutter før anstrengelsen.
  • Måske bør patienten afstå fra disse anstrengelser, hvis det er tunge opgaver.
 • Ved anfald i hvile eller ved meget små anstrengelser skal læge kontaktes akut mhp. behandling eller videre udredning.
 • Mistanke om AKS (akut koronar syndrom) ved hvilesymptomer indikerer akut indlæggelse.

Nitroglycerin –behov

 • Nitrolingual spray er at fortrække pga. bedre holdbarhed. Ved dagligt nitroglycerin-forbrug overvejes langtidsvirkende nitrater.
 • Nitroglycerin-teknik
  • Ved angina pectoris
   • Sæt dig ned
   • Tag nitroglycerin
   • Se på klokken
   • Ved manglende effekt efter 15 minutter tag nitroglycerin igen
   • Ved manglende effekt efter yderligere 15 minutter tag nitroglycering igen og ring 112
   • Tag nitroglycerin hver 15. minut indtil ambulancen er der
   • Ved svimmelhed tag ikke mere nitroglycerin før svimmelheden ophører
   • Ved hovedpine tag 2 Panodil

Funktionsniveau

 • Prøv at få et fast mål – ex. Kan gå fra hjemmet til …. uden hvilepauser el. lign.
 • Nedskrives mhp. at vurdere om funktionsniveauet falder.

Rygning

 • Hvis patienten ryger anbefales rygestop på det kraftigste.
 • Tilbyd rygestop samtale, støtte samt medicin behandling med nikotin, Zyban eller Champix.

Motion

 • Minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet samt konditionsgivende træning minimum 2 gange ugentlig anbefales.
 • Træffe aftaler vedrørende træning i motionscenter, fysioterapeut eller holdtræning i kommunalt center.

Kost

 • Hjertevenlig kost, kolesterolsænkende evt. vægtreducerende.
 • Diætist?

Arbejde

 • Hvordan går det?

Psykiske følgevirkninger

 • Depressive symptomer. Angst. Screening for angst og depression.
 • Udspørge om symptomer
  • Tristhed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget trætbarhed
  • Nedsat selvtillid og selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldsfølelese
  • Tanker om død og selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsforstyrrelser
  • Agitation eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Vægtændring
  • Anfald med dødsangst
  • Social isolering

Sexuelt samliv

 • Hjertebelastningen ved seksuel aktivitet er beskeden.
  • Er samlivet genoptaget?
  • Er der nedsat lyst?
  • Rejsningsproblemer?
 • PDE-5 hæmmere
  • PDE-5-hæmmere (ex. Viagra) må ikke bruges sammen med nitrater.
  • Ved brystsmerter efter brug af PDE-5-hæmmer må ikke bruges nitroglycerin. Kald 112.

Patientens mål

 • Kan du det du vil?
 • Er du tilfreds med din tilstand?

 

Klinisk undersøgelse

 

Medicin

 • Compliance og bivirkninger
 • Forståelse af hvorfor medicin er vigtig og hvad den gavner for
 • Gennemgang af medicin evt. ændringer
 • Stabil angina pectoris behandles medikamentelt (om muligt)
  • Magnyl
   • Acetylsalicylsyre (ASA) 75 mg eller 100 mg livslangt. Ved ASA-allergi eller betydelige gastrointestinale symptomer kan ændres til Plavix (giver ret til tilskud).
  • Betablokker
   • Ukompliceret AMI (god venstre ventrikelfunktion, ingen angina, normalt arbejds-ekg ved udskrivelse, 1. gangsinfarkt).
   • Der kan forsøges aftrapning efter 2 år – alle andre livslangt i højeste tolerable dosis.
   • Obs: Undgå bradykardi.
  • ACE-hæmmer
   • Ved inkompensation eller EF<45%.
   • Ved diabetes, hypertension, perifer arteriel sygdom.
  • Statin
   • Igangsættes ved total-cholesterol >3,5 mmol/l.
   • Mål: Total-cholesterol <4,5mmol/l og LDL <2,5 mmol/l.
  • Calciumantagonister
   • Diltiazem og Verapamil til angina pectoris hos patienter uden hjerteinsufficiens ved kontraindikationer mod beta-blokker eller bivirkning ved beta-blokker.
  • Nitrater med langtidsvirkning
   • Ved angina pectoris med daglig brug af nitroglycerin

 

Handlingsplan

 • Hvad er vigtigt hos denne patient?
 • Hvad er specielt i fokus hos denne patient indtil næste kontrol?
 • Målsætninger indtil næste kontrol.

Lukket for kommentarer.